futaba舵机详细资料

futaba舵机详细资料

数字数字

45.0 g

FutabaBLS151FutabaBLS152

长×宽×高40.9×20.1×36.1 mm

无刷无刷

4.8V:

9.6 千克/厘米

4.8V:

0.15 秒/60°

6.0V:

73.0 g26.0 g

40.4×21.1×38.4 mm35.5×15.0×28.6 mm

31.0 千克/厘米

6.0V:

0.14 秒/60°

双轴承金属

4.8V:

FutabaBLS153

数字

5.5 千克/厘米

4.8V:

0.15 秒/60°

6.0V:

7.0 千克/厘米

6.0V:

0.12 秒/60°

无刷双轴承

FutabaBLS154数字

4.8V:

51.0 g64.0 g

48.0×27.9×24.9 mm39.9×20.1×36.8 mm

8.0 千克/厘米

4.8V:

0.13 秒/60°

无刷

4.8V:

FutabaBLS155

数字

14.4 千克/厘米

4.8V:

0.19 秒/60°

6.0V:

18.0 千克/厘米

6.0V:

0.15 秒/60°

无刷双轴承金属

FutabaBLS251数字

4.8V:

59.5 g58.0 g

39.9×20.1×36.8 mm39.9×20.1×37.1 mm

3.8 千克/厘米

4.8V:

0.06 秒/60°

无刷双轴承金属

4.8V:

FutabaBLS252

数字

10.0 千克/厘米

4.8V:

0.16 秒/60°

6.0V:

12.6 千克/厘米

6.0V:

0.13 秒/60°

无刷双轴承金属

4.8V:

FutabaBLS253

数字

58.0 g

39.9×20.1×37.1 mm

8.4 千克/厘米

4.8V:

0.13 秒/60°

6.0V:

10.6 千克/厘米

6.0V:

0.10 秒/60°

无刷双轴承金属

FutabaBLS254FutabaBLS257

数字数字

4.8V:

51.0 g26.0 g63.0 g

39.9×20.1×36.8 mm36.1×15.0×27.9 mm39.9×20.1×37.1 mm

3.8 千克/厘米

4.8V:

0.06 秒/60°

无刷无刷

双轴承

4.8V:

2.6 千克/厘米

4.8V:

0.07 秒/60°

4.8V:

FutabaBLS351

数字

12.5 千克/厘米

4.8V:

0.16 秒/60°

6.0V:

15.6 千克/厘米

6.0V:

0.13 秒/60°

无刷双轴承金属

4.8V:

FutabaBLS352

数字

63.0 g

39.9×20.1×37.1 mm

14.4 千克/厘米

4.8V:

0.19 秒/60°

6.0V:

18.0 千克/厘米

6.0V:

0.15 秒/60°

无刷双轴承混合

4.8V:

FutabaBLS451

数字

58.0 g

39.9×20.1×37.1 mm

8.5 千克/厘米

4.8V:

0.13 秒/60°

6.0V:

10.6 千克/厘米

6.0V:

0.10 秒/60°

无刷双轴承金属

4.8V:

FutabaBLS452

数字

58.0 g

39.9×20.1×37.1 mm

11.2 千克/厘米

4.8V:

0.18 秒/60°

6.0V:

14.0 千克/厘米

6.0V:

0.14 秒/60°

无刷金属

4.8V:

FutabaBLS551

数字

44.0 g

40.9×20.1×24.9 mm

7.3 千克/厘米

4.8V:

0.13 秒/60°

6.0V:

9.2 千克/厘米

6.0V:

0.10 秒/60°

无刷双轴承金属

4.8V:

FutabaBLS651

数字

26.0 g

36.1×15.0×27.9 mm

5.5 千克/厘米

4.8V:

0.15 秒/60°

6.0V:

7.0 千克/厘米

28.0 g28.0 g21.0 g21.0 g

35.8×19.6×24.9 mm35.8×19.6×24.9 mm36.8×19.6×24.9 mm36.8×19.6×24.9 mm

6.0V:

0.12 秒/60°

无刷

FutabaRS301CR-F1FutabaRS301CR-F2FutabaRS302CD-F1FutabaRS302CD-F2

数字数字数字数字

7.4V:

7.1 千克/厘米

7.4V:

0.11 秒/60°

空心杯双轴承金属金属金属金属

7.4V:

7.1 千克/厘米

7.4V:

0.11 秒/60°

7.4V:

5.0 千克/厘米

7.4V:

0.16 秒/60°

7.4V:

5.0 千克/厘米

7.4V:

0.16 秒/60°

Word文档免费下载Word文档免费下载:futaba舵机详细资料 (共7页,当前第1页)

futaba舵机详细资料相关文档

最新文档

返回顶部