苏教版语文一年级拼音-读大纸-声母4

苏教版语文一年级拼音-读大纸-声母4

拼音练习4(声母)

班级 姓名

一、熟读下列音节。(尽量直呼,不行就拼读)

dǎ lì tú nī lā tǔ lǚ nǐ dá lù tí dū tà nǚ lù dǐ ná tù lǎ dà lī dí nǔ lǔ tī dǔ nã dú

二、熟读下列音节词。

dì di dà mǐ mǎ lù là bǐ má là nǎ lǐ nǔ lì tà bù lǘ pí dà dì dǎ bǎ dì tú dù pí tâ dì tí mù dà lù

要求:至少读5遍,读熟读准。

我读了( ),最快用时( )分( )秒

家长签名( )

注意:请家长督促孩子保管好每次发下来的拼音纸,以后备用。 1

苏教版语文一年级拼音 读大纸 声母4相关文档

最新文档

返回顶部