佛说大如意宝珠轮牛王守护神咒经(全拼音)

fó shuō dà

yì bǎo zhū

lú n

niú wá shǒu hù shé zhò jīng ng n u

如 ā

意 mó

宝 qiã

sān zàng

fâng zhào yì

阿 rú shì wǒ wãn

谟 ,

伽 yì

三 shí

藏 fó zài

奉 bō

诏 luó

译 nài lù yě yuān zhōng

如 , wēi ā

是 ruò

我 jū

,

时 ré n

罗 dì

捺 fǎ

鹿 lú n

野 。

lí děng wǔ n

, zhuǎn sì

shí huì

,

阿 yī

若 tiān

拘 zǐ

,

时 ,

会 qū

zhōng yǒu

ng , mí yuē

niú wá shé , ng n

jì có zuò qǐ ng

, lǐ

名 fó

曰 zú

牛 ,

王 é n

神 bá i

,

从 :

, ,

曲 wǒ

gōng hé zhǎng , dǐng

fó yá n

shì zūn

躬 yǒu

,

,

言 kě

: lì

,

suí xīn

zì zà wà shì mǎn i n

zú shé zhò , n u

yì zhū yǒu qí ng

有 ,

万 ,

事 āi

神 xǔ

咒 ,

, wǒ

可 jīn

诸 cǐ

wé yà i n

shì zūn

mǐn tīng

yù shuō

dà shé n

,

愿 ěr

,

,

大 ,

神 sù

zhò 。 u

shí ,

fó zà n

niú wá hé yá ng n n

n n : shà zāi shà zāi

咒 kě

, wǒ

佛 jīn

:

善 zǐ

,

yǎn shuō

yù wé n

shì shí tiān

jí shuō zhò yuē u

说 ōng

, .

我 xī

今 dǐ

欲 lū

闻 xī

。 dǐ

是 lū

时 .

天 bà n

子 rě

即 bà n

说 rě

咒 .

:

ná mó

唵 lǚ dǐ qié

. .

悉 bǔ

底 sè

噜 dǐ

悉 qié

底 .

噜 ā

.

惹 ā

. .

pí zhē

pí zhē

zhēn duō

履 mó

底 ní

伽 .

. suō

补 hè

瑟 .

.

.

.

. yǐ , pǔ guān yí qiè , wé i

shí bó qié fà wé shuō shé zhò n n n u

时 zhū yǒu qí ng

薄 lì

伽 yì

梵 ān

闻 lè

说 gù

神 ,

咒 é r

已 shuō

,

观 :

,

jì yá n

,

:

佛说大如意宝珠轮牛王守护神咒经(全拼音)

佛说大如意宝珠轮牛王守护神咒经(全拼音)相关文档

最新文档

返回顶部