Matlab及其在数学建模中的应用

维普资讯 http://www.wendangwang.com

第2 3卷第 1期 20 0 5年 2月

贵州师范大学学报 (自然科学版 ) Jun l fG ih uNoma U ies y( t a S ine ) ora uzo r l nvri Na r ce cs o t ul

V0 . 3. . 1 2 No 1 Fb 2o . 0 5

文章编号:04 57 (05 O— 07— 5 10 - 50 20 ) 1 07 0

M t b及其在数学建模中的应用 aa l 尚月强,一都杨 (贵州师范大学数学与计算机科学学院,州贵阳贵 500 ) 50 1

摘要:文阐述了数学建模的一般过程,讨了 Maa本探 tb的功能与特点及其在数学建模中的应用; Maa于 l将 tb用 l数学建模可以提高数学建模的效率和质量,富了数学建模的方法和手段,丰同时具有重要的教学意义。 关键词:学建模; a a数 M tb l 文献标识码: A

中图分类号: 2 09

S u y o a l b a t p l a i n i a h m a ia o ei g t d fM ta nd i a p i to n m t e s c tc lm d l n

S HANG e q a g,YANG— u Yu— i n Yid ( ho f te t sad C mp trS i c G i o oma nvri, iag uz o 5 0 1 C ia c S olo h mai n o ue e e, uz uN r lU ie t Guyn,G ih u5 0 0, hn ) Ma c c n h sy Ab t a t sr c:Thsp p re p an h e ea r c s fma e t a d l g,su ist ef n t n a d i a e x list e g n r lp o e so t mail mo ei h c n t d e u ci n h o c a a trs c o d b a d i p l a o n ma e t a d e n . I f mp o e te efce c h r ceit fMa a i n t a p c t n i t mail mo l g s i i h c i tc n i rv f in y l h i

n u ̄ fma ma c mo ei e r a s a td fma ma il mo l a d q ai o t e t a d l g, n ih t e me n d me o so te t a d eig,a d l h il n c h n h h c n n

h sg e te e tO e ta h n fma e t a d l g c u s . a r a f c n t e c ig o t mail mo ei o re h h c n Ke r s:ma e t a d ei g Malb y wo d h t mail mo l: t c n a

进入 2 O世纪以来,随着数学以空前的广度和深度向一切领域渗透,以及计算机的飞速发展,数学建模越来越受到人们的高度重视,由数学建模这被列入新的高中数学课程标准,国大学生数学建全模竞赛活动如火如荼地开展,足可窥见一般。本文旨在介绍数学软件 M fb在数学建模中的应用, aa l 以期提高数学建模的效率和质量,进而增强解决实 际问题的能力。

数学方法建立变量、数间的内在联系,出一个参得数学结构,数学结构是实际问题的一个近似刻该画,之为数学模型。建立和求解数学模型的全过称程就是数学建模,包括模型的建立、它求解、析、分 检验循环往返的全过程,一般过程如下图 1其所 示 ¨:

1数学建模 目前,对数学建模的定义说法很多,大致可归纳为:通过对实际问题的抽象和简化,引入一些数学符号、变量和参数,用某些规律,运用数学语言和

() 1模型准备:了解问题的实际背景,明确建模目的,搜集相关资料; ( )型假设: 2模根据对象的特征和建模目的, 抓住问题的本质,弃次要方面,问题进行必要舍对 的、合理的假设、象和简化,抽以便将它翻译成数学问题。这是建模的关键一步; ( )型构成: 3模根据假设,利用适当的数学方法构造问题各量之间的关系,建立相应的数学模型;

收稿日期:0 4—0 20 6—1 6

作者简介:尚月强 (97一)男,师,读硕士研究生,究方向: 17,讲在研网络计算。 77

Matlab及其在数学建模中的应用

Matlab及其在数学建模中的应用相关文档

最新文档

返回顶部