六年级语文上册百词竞赛试卷1-3单元答案

2008学年六年级语文(上)1—3单元百词竞赛试卷

姓名 分数

1.qing shuang 2.yin song 3.chang he 4. pu bu 5.dou qiao 6.ting ba

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

7.shen qu 8.jing zhi 9.yun han 10.ao mi 11.xia ke 12.jing mi 13.zhui sui

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

14.xiao xiang 15.qiao li 16.hong kao 17.ying yun 18.yan zou 19.tan suo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

20.qin mian 21.man you 22.qin wen 23.de gao wang zhong 24.jin jin le dao

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

25.bie you shen yi 26.zuo chong you zhuang 27.yi wei shen chang

( ) ( ) ( )

28.pang ran da wu 29.xing se cong cong 30.e zuo ju 31.qi miao wu bi

( ) ( ) ( ) ( )

32.bu ju yi ge 33.nian guo hua jia 34. jie chu 35.xiu zhu 36.she ji 37.shi gong

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

38.zu nao 39.kong zhi 40.hong dong 41.jian ju 42.yi ran43. chan ping 44.mian li

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

45.e lie 46. ni jiang 47.cha dao 48.zhen zhi49. bi mian 50.meng long 51.qi liang

Word文档免费下载Word文档免费下载:六年级语文上册百词竞赛试卷1-3单元答案 (共2页,当前第1页)

六年级语文上册百词竞赛试卷1 3单元相关文档

最新文档

返回顶部